اطلاعیه ها

رزرو خرداد ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در خرداد ماه 1398:

ازساعت10 صبح  یکم اردیبهشت  ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.42101001739502 memory usage:2 mb