اطلاعیه ها

رزرو تیر ماه 1397

جهت رزرو استراحتگاههای خانه کارگر در تیر ماه 1397:

ازساعت10صبح ۱ خرداد ماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است