اطلاعیه ها

رزرو آبان ماه 1397

جهت رزرو استراحتگاههای خانه کارگر در آبان ماه 1397:

ازساعت10صبح 1 مهر ماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است